Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny A.68 Styczeń 2021 | A.68-SG-21.01.2021 - Technik Administracji

Test A.68-SG-21.01.2021


⚠️ A.68 zostało zastąpione przez AU.68.
Ten test to kopia testu AU.68-SG-21.01.2021.
Testy AU.68 oraz A.68 są takie same, różnią się tylko numeracją. ⚠️

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Akt administracyjny, który dotyczy kwestii wynikających w toku postępowania administracyjnego i co do zasady nie rozstrzyga sprawy co do istoty, to
A. decyzja.
B. zarządzenie.
C. postanowienie.
D. rozporządzenie.
2. Rada Gminy Dzierżoniów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dzierżoniów w 2018 roku. Która z form działania organu administracji miała miejsce w tej sytuacji?
A. Czynność materialno-techniczna.
B. Stanowienie aktu normatywnego.
C. Sporządzenie aktu administracyjnego.
D. Zawarcie porozumienia administracyjnego.
3. Organem konstytucyjnym zobowiązanym do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów jest
A. Trybunał Stanu.
B. Sąd Najwyższy.
C. Najwyższa Izba Kontroli.
D. Krajowa Rada Sądownictwa.
4. Wykonanie budżetu województwa należy do zadań
A. wojewody.
B. zarządu województwa.
C. sejmiku wojewódzkiego.
D. wyłącznie marszałka województwa.
5. Zgodnie z zamieszczonym wyciągiem z ustawy, samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa w drodze
A. zarządzenia wojewody.
B. uchwały Rady Ministrów.
C. uchwały sejmiku województwa.
D. zarządzenia marszałka województwa.
6. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów należy
A. wydawanie rozporządzeń.
B. mianowanie ambasadorów.
C. ratyfikowanie umów międzynarodowych.
D. przewodniczenie posiedzeniom Rady Gabinetowej.
7. Bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przysługuje osobie, która korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu i najpóźniej w dniu wyborów kończy
A. 18 lat.
B. 21 lat.
C. 30 lat.
D. 35 lat.
8. Która spośród wymienionych kompetencji należy do Trybunału Konstytucyjnego?
A. Orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej.
B. Stanie na straży realizacji zasady równego traktowania obywateli.
C. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
D. Rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych.
9. Zgodnie z przytoczonym przepisem źródłem prawa powszechnie obowiązującego nie jest
A. uchwała rady gminy.
B. statut stowarzyszenia.
C. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
D. ratyfikowana umowa między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym.
10. Zgodnie z przytoczonym przepisem sąd opiekuńczy nadaje nazwisko dziecku, gdy
A. rodzice są nieznani.
B. ojcostwo nie zostało ustalone.
C. ojcostwo zostało ustalone przez uznanie.
D. rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka.
11. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania są
A. przynależnościami.
B. pożytkami cywilnymi.
C. pożytkami naturalnymi.
D. częściami składowymi gruntu.
12. Przedstawiony przepis ustawy jest przepisem
A. odsyłającym.
B. blankietowym.
C. derogacyjnym.
D. wprowadzającym.
13. Który z wymienionych aktów prawnych jest aktem prawa miejscowego?
A. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Pruszkowa.
B. Rozporządzenie Prezydenta RP W sprawie żałoby narodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
C. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności.
D. Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
14. Który spośród aktów normatywnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej ma niewiążący charakter?
A. Opinia.
B. Decyzja.
C. Dyrektywa.
D. Rozporządzenie.
15. Zgodnie z przedstawionym wyciągiem z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki sprawa 0 przyznawanie stypendium szkolnego przez wójta gminy otrzyma symbol klasyfikacyjny
A. 446
B. 4461
C. 4462
D. 4463
16. Zgodnie z zamieszczonym przepisem odmowa zatwierdzenia programu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej następuje w drodze decyzji wydanej przez
A. starostę powiatu.
B. kierownika ośrodka adopcyjnego.
C. ministra właściwego do spraw rodziny.
D. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
17. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością traci osobowość prawną z chwilą
A. ogłoszenia upadłości.
B. odwołania zarządu spółki.
C. wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.
D. skazania członka zarządu spółki prawomocnym wyrokiem sądu.
18. Zgodnie z przedstawionym wyciągiem z ustawy Kodeks spółek handlowych egzekucja z majątku wspólnika, który przystąpił do spółki jest
A. niemożliwa.
B. zawsze możliwa.
C. możliwa w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
D. możliwa i dotyczy tylko zobowiązań powstałych po jego przystąpieniu do spółki.
19. W jakim trybie zawarto umowę cywilnoprawną, gdy z chwilą udzielenia przybicia wybrano najkorzystniejszą ofertę?
A. Aukcyjnym.
B. Ofertowym.
C. Przetargowym.
D. Negocjacyjnym.
20. Barbara Nowicka została umocowana przez Adama Wójcika do zawarcia w jego imieniu umowy zakupu samochodu marki Fiat Tipo. Zakup samochodu nastąpi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
A. ogólnego.
B. handlowego.
C. rodzajowego.
D. szczególnego.
21. Robert Kowalczuk wydzierżawił od Anety Marzec 10 hektarów ziemi pod uprawę pszenicy. W tej sytuacji mamy do czynienia ze zobowiązaniem wynikającym
A. z czynności prawnej.
B. z aktu administracyjnego.
C. z bezpodstawnego wzbogacenia.
D. z konstytutywnego orzeczenia sądu.
22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa zbycia przedsiębiorstwa powinna być sporządzona w formie
A. ustnej.
B. aktu notarialnego.
C. pisemnej pod rygorem nieważności.
D. pisemnej 2 notarialnie poświadczonymi podpisami.
23. Daria Kwiatkowska, która ukończyła szkołę policealną i posiada dwuletni staż pracy została zatrudniona w wymiarze ¼% etatu. W świetle przepisów Kodeksu pracy przysług uje jej urlop wypoczynkowy w wymiarze
A. 5 dni.
B. 10 dni.
C. 20 dni.
D. 26 dni.
24. Młodocianym w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła
A. 15 lat, a nie przekroczyła 17 lat.
B. 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
C. 16 lat, a nie przekroczyła 19 lat.
D. 16 lat, a nie przekroczyła 21 lat.
25. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi
A. pracownik.
B. pracodawca.
C. Skarb Państwa.
D. ubezpieczyciel zakładu pracy.
26. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem
A. 2 lat od dnia, W którym roszczenie stało się wymagalne.
B. 3 lat od dnia, W którym roszczenie stało się wymagalne.
C. 5 lat od dnia, W którym roszczenie stało się wymagalne.
D. 10 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
27. W postępowaniu administracyjnym organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby W ten sposób W miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania Środków przymusu. Którą zasadę postępowania administracyjnego wyraża ten zapis?
A. Zasadę przekonywania.
B. Zasadę prawdy obiektywnej.
C. Zasadę czynnego udziału stron W postępowaniu.
D. Zasadę szybkości i prostoty postępowania administracyjnego.
28. W świetle przytoczonego przepisu, spór o właściwość między wojewodą lubuskim a naczelnikiem Urzędu Skarbowego nr 1 W Zielonej Górze rozstrzygnie
A. sąd administracyjny.
B. marszałek województwa.
C. wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a W razie braku takiego organu - minister właściwy do spraw administracji publicznej.
D. minister właściwy do spraw administracji publicznej po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad organem pozostającym W sporze z wojewodą.
29. Jeżeli pracownik organu administracji publicznej 2 nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, podlega odpowiedzialności
A. wyłącznie porządkowej.
B. wyłącznie dyscyplinarnej.
C. porządkowej i dyscyplinarnej.
D. porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej przewidzianej w przepisach prawa.
30. Adam Sowiński odmówił przyjęcia pisma z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu, przesłanego przez operatora pocztowego. W tej sytuacji pismo uważa się za doręczone w dniu
A. odmowy jego przyjęcia.
B. odesłania pisma do nadawcy.
C. następnym po dniu odmowy jego przyjęcia.
D. wpływu odesłanego pisma do siedziby nadawcy.
31. Rozstrzygnięcie organu administracji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej następuje w drodze
A. postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
B. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
C. decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
D. decyzji administracyjnej, od której nie przysługuje odwołanie.
32. W postępowaniu odwoławczym organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę
A. bez zbędnej zwłoki.
B. w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
C. w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
D. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wniesienia odwołania.
33. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną, podanie o wznowienie postępowania wnosi się do
A. organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji.
B. organu, który wydał decyzję w drugiej instancji.
C. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
D. Naczelnego Sądu Administracyjnego.
34. Rozstrzygnięcie w sprawie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego następuje w drodze
A. decyzji administracyjnej.
B. milczącego załatwienia sprawy.
C. postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
D. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
35. W przypadku egzekucji z ruchomości cena wywoławcza w pierwszym terminie licytacji wynosi
A. równowartość wartości szacunkowej ruchomości.
B. ¾% wartości szacunkowej ruchomości.
C. ½% wartości szacunkowej ruchomości.
D. ¼% wartości szacunkowej ruchomości.
36. Osoba trzecia może złożyć wniosek o wyłączenie spod egzekucji określonej rzeczy w terminie
A. 7 dni od wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
B. 14 dni od wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
C. 7 dni od uzyskania wiadomości o skierowaniu czynności egzekucyjnej do tej rzeczy.
D. 14 dni od uzyskania wiadomości o skierowaniu czynności egzekucyjnej do tej rzeczy.
37. Starosta, realizując zadania własne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionej na niego skargi jest
A. wojewoda.
B. rada powiatu.
C. sejmik województwa.
D. marszałek województwa.
38. Który spośród wymienionych organów jest organem podatkowym właściwym w sprawie podatku rolnego?
A. Prezydent miasta.
B. Dyrektor izby skarbowej.
C. Naczelnik urzędu skarbowego.
D. Minister właściwy do spraw finansów.
39. Który z wymienionych podmiotów zobowiązany jest do pobrania i wpłacenia podatku w określonym terminie organowi podatkowemu?
A. Płatnik.
B. Inkasent.
C. Podatnik.
D. Osoba trzecia.
40. Wpływy z tytułu podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej stanowią dochód
A. gminy.
B. państwa.
C. powiatu.
D. województwa.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in F:\xampp\htdocs\a68\egzamin.php on line 741