Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 Czerwiec 2021 | AU.68-SG-21.06.2021 - Technik Administracji

Test AU.68-SG-21.06.2021


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie
A. decyzji.
B. postanowienia.
C. zaświadczenia.
D. zawiadomienia.
2. Aktem administracyjnym zewnętrznym jest
A. uchwała Sejmu RP W sprawie zmian W składach osobowych komisji sejmowych.
B. okólnik ministra finansów w sprawie delegowania pracowników do Francji.
C. decyzja starosty zezwalająca na wybudowanie budynku mieszkalnego.
D. zarządzenie Prezesa Rady Ministrów skierowane do wojewody.
3. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest
A. wojewoda.
B. marszałek województwa.
C. osoba wyznaczona przez Prezydenta RP.
D. pełnomocnik Rządu ds. Polityki Regionalnej.
4. Który z wymienionych organów jednostek samorządu terytorialnego jest organem wykonawczym?
A. Rada gminy.
B. Rada powiatu.
C. Zarząd powiatu.
D. Sejmik województwa.
5. Wojewoda w ramach postępowania nadzorczego, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń Konstytucji lub ustaw przez wójta, które nie przynosi żadnego skutku, występuje o jego odwołanie do
A. Prezydenta RP.
B. marszałka województwa.
C. Prezesa Rady Ministrów.
D. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
6. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawują
A. rada powiatu i starosta.
B. rada gminy i zarząd gminy.
C. rada powiatu i zarząd powiatu.
D. rada miasta i prezydent miasta.
7. Organem stanowiącym i kontrolnym województwa jest
A. sejmik województwa.
B. zarząd województwa.
C. sekretarz województwa.
D. samorząd województwa.
8. Zgodnie z Konstytucją RP, najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest
A. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
B. Minister Obrony Narodowej.
C. Prezes Rady Ministrów.
D. Prezydent RP.
9. Elementami normy prawnej są:
A. hipoteza, dyspozycja, sankcja.
B. paragraf, hipoteza, sankcja.
C. artykuł, hipoteza, sankcja.
D. tiret, dyspozycja, sankcja.
10. Rzeczą, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest
A. złoże minerałów.
B. utwór literacki.
C. woda płynąca.
D. rower górski.
11. Zmarły pozostawił żonę i dwójkę dzieci, nie sporządzając za życia testamentu. Spadek po zmarłym, zgodnie z przedstawionym przepisem Kodeksu cywilnego, dziedziczą odpowiednio
A. małżonka w wysokości ⅓ spadku i dzieci po ⅓ części spadku.
B. małżonka w wysokości ½ spadku i dzieci po ¼ części spadku.
C. małżonka W wysokości ⅔ spadku i dzieci po ⅙ części spadku.
D. małżonka w wysokości ¼ spadku i dzieci w ¾ części spadku.
12. Spółką, której nie rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym i która nie ma osobowości prawnej, jest
A. spółka jawna.
B. spółka cywilna.
C. spółka akcyjna.
D. spółka partnerska.
13. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych małoletni nabywa z chwilą ukończenia
A. 12 lat.
B. 13 lat.
C. 15 lat.
D. 17 lat.
14. Przedsiębiorca, w dniu 6 maja 2021 r., prawidłowo wystawił fakturę za towar dostarczony kontrahentowi w dniu 4 maja 2021 r., w kwocie 10.000 zł z terminem płatności do 21 maja 2021 r. Faktura wpłynęła do kontrahenta w dniu 11 maja 2021 r. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy przedsiębiorcami, termin płatności za dostarczony towar wynosi 14 dni, licząc od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej kontrahentowi faktury. Termin zapłaty należności za dostarczony towar będzie dochowany, gdy płatność zostanie uregulowana najpóźniej w dniu
A. 18 maja 2021 r.
B. 20 maja 2021 r.
C. 21 maja 2021 r.
D. 25 maja 2021 r.
15. Zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy, z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy
A. prowadzą działalność gospodarczą w formie indywidualnej i w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.
B. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 2 000 000 euro.
C. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro.
D. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności, prowadzonej w ramach spółki akcyjnej, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.
16. Zgodnie z przepisem Kodeksu pracy, dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, za przejaw dyskryminacji należy uznać
A. zwalnianie pracowników ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność, religię lub poglądy polityczne.
B. różnicowanie sytuacji prawnej pracownika uzasadnione ochroną rodzicielstwa, Wiekiem lub niepełnosprawnością.
C. różnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie uzasadnione rodzajem i charakterem prowadzonej działalności przez pracodawcę.
D. ustalanie warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania, awansowania podnoszących kwalifikacje zawodowe na podstawie stażu pracy.
17. Pracodawca informuje pracownika o rodzaju wykonywanej pracy oraz wysokości wynagrodzenia za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia
A. w karcie pracy.
B. w umowie o pracę.
C. w świadectwie pracy.
D. w kwestionariuszu osobowym.
18. Zgodnie z przepisem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest
A. jednakowa dla wszystkich płatników składek, niezależnie od wypadkowości w danym zakładzie pracy.
B. niezależna od liczby wypadków W zakładzie pracy zgłoszonych przez płatnika składki w okresie sprawozdawczym.
C. zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana W zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.
D. zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana wyłącznie W zależności od liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego.
19. W jakim terminie płatnik składek jest zobowiązany do zgłoszenia nowo zatrudnionego pracownika W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, licząc od dnia rozpoczęcia przez pracownika pracy?
A. 7 dni.
B. 14 dni.
C. 21 dni.
D. 30 dni.
20. Absolwent technikum samochodowego po raz pierwszy podjął pracę W warsztacie naprawczym pojazdów. Po przepracowaniu 7 miesięcy złożył podanie o rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zgodnie z zamieszczonym przepisem Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia dla tego pracownika wynosi
A. 1 tydzień.
B. 2 tygodnie.
C. 1 miesiąc.
D. 3 miesiące.
21. W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Prawo to przysługuje pracownikowi posiadającemu staż pracy w wysokości co najmniej
A. 3 miesięcy.
B. 6 miesięcy.
C. 9 miesięcy.
D. 12 miesięcy.
22. Pracownik użytkujący monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy, po każdej godzinie spędzonej przy obsłudze monitora ekranowego ma prawo do przerwy wliczanej do czasu pracy w wymiarze co najmniej
A. 5 minut.
B. 10 minut.
C. 15 minut.
D. 20 minut.
23. Pracownikowi, który jest absolwentem szkoły policealnej, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się
A. 4 lata.
B. 5 lat.
C. 6 lat.
D. 8 lat.
24. Zasada prawa do godziwego wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem pracy, oznacza
A. wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej tylko posiadanym przez pracownika doświadczeniu i kwalifikacjom zawodowym
B. ustalenie wysokości wynagrodzenia w oparciu o subiektywną ocenę charakteru wykonywanej pracy przez pracownika na danym stanowisku pracy.
C. wypłatę wynagrodzenia każdemu pracownikowi w minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę, określonej zgodnie z przepisami prawa pracy.
D. prawo do wynagrodzenia odpowiadające rodzajowi i charakterowi świadczonej pracy oraz posiadanym przez pracownika doświadczeniu i kwalifikacjom zawodowym oraz poprzez ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
25. W przypadku podjęcia pierwszej w życiu pracy w marcu 2021 roku, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu
A. z dniem 1 stycznia 2022 roku, w wymiarze 26 dni.
B. po przepracowaniu jednego roku, w wymiarze 20 dni.
C. jeszcze w tym roku, w którym podjął pracę, po przepracowaniu jednego miesiąca.
D. od marca 2021 roku, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
26. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
A. 7 dni od dnia wszczęcia postępowania.
B. 14 dni od dnia wszczęcia postępowania.
C. miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
D. dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
27. Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym stanowi, że
A. organ administracji publicznej uprawniony jest do stanowienia prawa, pod warunkiem działania w granicach prawa.
B. działanie organu administracji jest zgodne z prawem wówczas, gdy zostało podjęte bez podstawy prawnej do danego działania.
C. organy administracji publicznej mogą podejmować wszelkie działania, chyba że są one zabronione albo odmiennie uregulowane przepisami prawa.
D. podejmowane przez organ administracji publicznej czynności procesowe muszą znajdować swoje oparcie W powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz zapobiegać naruszeniom prawa.
28. Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie, licząc od dnia doręczenia postanowienia adresatowi lub jego ustnego ogłoszenia, wynosi
A. 7 dni.
B. 14 dni.
C. 21 dni.
D. 30 dni.
29. Egzekucja administracyjna może być wszczęta jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania obowiązku przez zobowiązanego, przesłał mu na piśmie wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, w formie
A. decyzji.
B. upomnienia.
C. postanowienia.
D. zawiadomienia.
30. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, co do zasady, stosuje się do
A. nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi.
B. postępowań w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.
C. podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi.
D. postępowań przed organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.
31. Organ prowadzący sprawę 0 wznowienie postępowania, w związku z pozyskaną informacją, że decyzja ostateczna wydana została w wyniku przestępstwa, w świetle powołanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, odmawia uchylenia decyzji, jeżeli od dnia doręczenia stronie decyzji upłynęło
A. 5 lat.
B. 6 lat.
C. 8 lat.
D. 10 lat.
32. Zgodnie z zamieszczonym przepisem Kodeksu postępowania administracyjnego, współdziałanie organów administracji w postępowaniu administracyjnym stanowi, że
A. przewidziane w przepisach formy współdziałania organów mogą być wyrażone w formie opinii, konsultacji, porozumienia albo zgody.
B. decyzja wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu nie stanowi istotnej wady procesowej.
C. obowiązek uzyskania stanowiska innego organu wynika zawsze z przepisu prawa procesowego.
D. opinia wydana przez inny organ ma wiążący charakter dla organu prowadzącego postępowanie.
33. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być
A. tylko osoba prawna.
B. każda osoba fizyczna.
C. wyłącznie adwokat lub radca prawny.
D. osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
34. Ugodę administracyjną, w formie pisemnej lub elektronicznej, sporządza
A. specjalnie do tego celu powołany biegły.
B. jedna ze stron postępowania administracyjnego.
C. pełnomocnik jednej ze stron postępowania administracyjnego.
D. upoważniony pracownik organu administracji, przed którym toczy się postępowanie.
35. Obligatoryjna przyczyną zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jest
A. krótkotrwała choroba jednej ze stron.
B. śmierć przedstawiciela ustawowego strony.
C. wiosek o zawieszenie postępowania jednej ze stron.
D. osadzenie w więzieniu biegłego powołanego w sprawie.
36. Organ administracji publicznej, co do zasady, załatwia sprawę przez wydanie
A. decyzji.
B. orzeczenia.
C. zarządzenia.
D. postanowienia.
37. Jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa, jest
A. Urząd Skarbowy.
B. Agencja Mienia Wojskowego.
C. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
D. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.
38. Na podstawie struktury dochodów w gminie A w latach 2019-2020, można stwierdzić, że
A. dochód z udziału podatku PIT w 2020 roku stanowił największy składnik dochodu gminy w tym samym roku.
B. pozostałe dochody własne gminy w 2020 roku były wyższe od pozostałych dochodów własnych uzyskanych w 2019 roku.
C. dochód z dotacji celowej uzyskany w 2019 roku był mniejszy od pozostałych dochodów własnych uzyskanych wtym samym roku.
D. gmina otrzymała subwencję ogólną w części oświatowej w roku 2020 wyższą od subwencji ogólnej w części oświatowej w roku 2019.
39. Plan dochodów i wydatków gminy uchwalany w formie uchwały, stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy, to
A. budżet gminy.
B. bilans gminy.
C. wynik finansowy.
D. rachunek zysków i strat.
40. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie uchwalił budżetu do 31 stycznia roku budżetowego. W takim przypadku, budżet dla tej jednostki w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala
A. samorządowe kolegium odwoławcze.
B. regionalna izba obrachunkowa.
C. minister ds. finansów.
D. komisarz rządowy.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in F:\xampp\htdocs\a68\egzamin.php on line 741