Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 Styczeń 2022 | AU.68-SG-22.01.2022 - Technik Administracji

Test AU.68-SG-22.01.2022


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. W której z wymienionych sytuacji organ administracji publicznej wydał akt administracyjny?
A. Burmistrz wydał zaświadczenie o zarobkach pracownika urzędu gminy.
B. Wojewoda wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.
C. Prezydent miasta wydał zarządzenie w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej.
D. Starosta wydał licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
2. Wykonywanie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wymaga uzyskania
A. zgody.
B. licencji.
C. koncesji.
D. pozwolenia.
3. Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych na kadencję trwającą
A. 4 lata.
B. 5 lat.
C. 6 lat.
D. 9 lat.
4. Który z wymienionych organów jest organem niezespolonej administracji rządowej w województwie?
A. Kurator oświaty.
B. Wojewódzki konserwator zabytków.
C. Dyrektor izby administracji skarbowej.
D. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
5. Zgodnie z Konstytucją RP, nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych sprawuje
A. wojewoda.
B. sejmik województwa.
C. regionalna izba obrachunkowa.
D. minister właściwy do spraw administracji.
6. Urząd marszałkowski stanowi aparat pomocniczy dla
A. wojewody.
B. rady województwa.
C. zarządu województwa.
D. wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
7. Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów należy
A. zwoływanie Rady Gabinetowej.
B. nadawanie obywatelstwa polskiego.
C. powoływanie sędziów sądów powszechnych.
D. pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego dla pracowników administracji rządowej.
8. Na podstawie przytoczonego przepisu ustal, który z wymienionych organów może rozwiązać radę gminy w sytuacji naruszenia ustaw lub Konstytucji przy wykonywaniu przez nią zadań.
A. Sejm.
B. Wojewoda.
C. Prezes Rady Ministrów.
D. Minister właściwy do spraw administracji.
9. Uchwały stanowione przez sejmik województwa są ogłaszane
A. w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
B. w dzienniku urzędowym właściwego ministra.
C. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
D. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
10. Akt prawny, przyjmowany W zwykłej procedurze wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej, który ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, to
A. opinia.
B. decyzja.
C. dyrektywa.
D. rozporządzenie.
11. Który z wymienionych aktów prawnych jest aktem prawa wewnętrznie obowiązującego?
A. Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.
B. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.
C. Uchwała Rady Gminy Bielany w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych.
D. Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
12. Osobowość prawną posiada
A. spółka jawna.
B. spółka partnerska.
C. spółka komandytowo-akcyjna.
D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
13. mowa pożyczki została zawarta 02.12.2021 r. Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej zwrotu w ciągu tygodnia. Ostatnim dniem, w którym pożyczka powinna być zwrócona, był dzień
A. 7 grudnia 2021 r.
B. 8 grudnia 2021 r.
C. 9 grudnia 2021 r.
D. 10 grudnia 2021 r.
14. Zbigniew Wasiluk jest właścicielem psa, który często sam opuszcza teren posesji. W czasie jednej z ucieczek pies skoczył na sąsiada i zniszczył mu drogi garnitur. W tej sytuacji Zbigniew Wasiluk ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę na zasadzie
A. ryzyka.
B. winy w wyborze.
C. winy w nadzorze.
D. przyczynienia się do szkody.
15. Na rachunek bankowy Jana Kowalewskiego wpłynęły, na skutek pomyłki, pieniądze od nieznanej mu osoby. Jan Kowalewski ma obowiązek ich zwrotu. Źródłem powstałego zobowiązania jest
A. czyn niedozwolony.
B. decyzja administracyjna.
C. bezpodstawne wzbogacenie.
D. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.
16. W którym dokumencie pracodawca zamieszcza informację o liczbie dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy?
A. W świadectwie pracy.
B. W opinii o pracowniku.
C. W zaświadczeniu o zatrudnieniu.
D. W wypowiedzeniu warunków pracy.
17. Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania przez niego składek na ubezpieczenie
A. rentowe.
B. zdrowotne.
C. emerytalne.
D. chorobowe.
18. Pracodawca wypowiedział Kazimierzowi Maliniakowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie pracy w wymiarze
A. 1 dnia.
B. 2 dni.
C. 3 dni.
D. 1 tygodnia.
19. Którą zasadę postępowania administracyjnego wyraża przytoczony przepis?
A. Praworządności.
B. Dwuinstancyjności.
C. Prawdy obiektywnej.
D. Trwałości decyzji ostatecznych.
20. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być
A. radca prawny.
B. osoba prawna.
C. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.
D. osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności prawnych.
21. Właściciel samochodu Karol Malinowski złożył w starostwie powiatowym wniosek o rejestrację pojazdu, ale nie dołączył do niego wymaganych przepisami prawa dokumentów. Organ w takiej sytuacji powinien wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje
A. umorzenie postępowania.
B. zawieszenie postępowania.
C. zwrócenie wniosku wnioskodawcy.
D. pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
22. Której z wymienionych spraw organ administracyjny nie załatwia przez wydanie decyzji?
A. Przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.
B. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.
C. Umorzenie zaległości podatkowej na wniosek podatnika.
D. Wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego.
23. Na podstawie zamieszczonego pełnomocnictwa określ, który rodzaj pełnomocnictwa został udzielony Bartłomiejowi Sobolewskiemu.
A. Pełnomocnictwo ogólne.
B. Pełnomocnictwo procesowe.
C. Pełnomocnictwo rodzajowe.
D. Pełnomocnictwo szczególne.
24. W postępowaniu administracyjnym prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka nie przysługuje
A. teściowi strony.
B. rodzeństwu strony.
C. konkubentowi strony.
D. byłemu mężowi strony.
25. Marian Wrona złożył w urzędzie gminy wniosek 0 przyznanie lokalu socjalnego. Przed wydaniem decyzji wnioskodawca poinformował na piśmie organ, że nie jest już zainteresowany lokalem z zasobu gminy, ponieważ wyprowadza się do syna, tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji organ
A. zawiesi postępowanie.
B. pozostawi wniosek bez rozpoznania.
C. wyda decyzję o umorzeniu postępowania.
D. wyda postanowienie o umorzeniu postępowania.
26. W dniu 06.12.2021 r. przed organem administracji została zawarta ugoda administracyjna. Strony otrzymały W dniu 08.12.2021 r. postanowienie zatwierdzające ugodę i nie wniosły zażalenia. Kiedy zawarta ugoda administracyjna stała się wykonania?
A. 06.12.2021 r.
B. 08.12.2021 r.
C. 15.12.2021 r.
D. 16.12.2021 r.
27. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie administracyjne w formie
A. decyzji administracyjnej.
B. postanowienia, na które służy zażalenie.
C. postanowienia, na które nie służy zażalenie.
D. zawiadomienia o zawieszeniu postępowania.
28. Która z wymienionych czynności jest podejmowana przez organ administracji w stadium wstępnym postępowania administracyjnego?
A. Wzywanie stron na rozprawę administracyjną.
B. Podejmowanie czynności skłaniających strony do zawarcia ugody.
C. Badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania administracyjnego.
D. Ocenianie na podstawie materiału dowodowego czy dana okoliczność została udowodniona.
29. W celu urzędowego poświadczenia potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, organ wydaje
A. decyzję.
B. pozwolenie.
C. zaświadczenie.
D. postanowienie.
30. Zamieszczone postanowienie, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, należy uzupełnić
A. o datę wydania aktu.
B. o uzasadnienie faktyczne i prawne.
C. o oznaczenie organu administracji publicznej.
D. o pouczenie czy i w jakim trybie służy stronie zażalenie.
31. Pisemne postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody, zawartej przez strony postępowania administracyjnego, zostało doręczone stronie 15 grudnia. Ostatnim dniem na złożenie zażalenia jest
A. 22 grudnia.
B. 23 grudnia.
C. 29 grudnia.
D. 30 grudnia.
32. Stronie, która bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym zakończonym decyzją ostateczną, przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania do
A. Naczelnego Sądu Administracyjnego.
B. wojewódzkiego sądu administracyjnego.
C. organu, który wydał decyzję w drugiej instancji.
D. organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji.
33. W której z wymienionych sytuacji wznowienie postępowania administracyjnego może nastąpić tylko na żądanie strony?
A. Decyzja została wydana w wyniku przestępstwa.
B. Strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.
C. Decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu.
D. Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.
34. Na wydane przez organ egzekucyjny postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w administracji, przysługuje zażalenie
A. tylko wierzycielowi.
B. tylko zobowiązanemu.
C. zobowiązanemu oraz każdemu wierzycielowi.
D. zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.
35. Pracodawca nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracowników. Który z wymienionych organów jest właściwym organem egzekucyjnym?
A. Okręgowy inspektor pracy.
B. Naczelnik urzędu skarbowego.
C. Dyrektor oddziału ubezpieczeń społecznych.
D. Organ jednostki samorządu terytorialnego, na terenie którego działa pracodawca.
36. Zgodnie z przytoczonym przepisem, co do zasady, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest
A. wojewoda.
B. rada powiatu.
C. Prezes Rady Ministrów.
D. minister właściwy do spraw administracji.
37. Z przedstawionych przepisów wynika, że Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w terminie
A. 7 dni od dnia otrzymania ustawy.
B. 20 dni od dnia otrzymania ustawy.
C. 30 dni od dnia otrzymania ustawy.
D. 2 miesięcy od dnia otrzymania ustawy.
38. Źródłem dochodów budżetu państwa są wpływy
A. z podatku rolnego.
B. z podatku akcyzowego.
C. z opłaty targowej.
D. z opłaty uzdrowiskowej.
39. Wpływy z podatku od nieruchomości są źródłem dochodów własnych
A. gminy.
B. powiatu.
C. państwa.
D. województwa.
40. Który podmiot posiada wyłączną kompetencję opracowania projektu budżetu województwa?
A. Wojewoda.
B. Zarząd województwa.
C. Sejmik województwa.
D. Regionalna Izba Obrachunkowa.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]