Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 Czerwiec 2022 | AU.68-SG-22.06.2022 - Technik Administracji

Test AU.68-SG-22.06.2022


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Akt administracyjny, który dotyczy kwestii wynikających w toku postępowania administracyjnego i co do zasady nie rozstrzyga sprawy co do istoty, to
A. decyzja.
B. zarządzenie.
C. postanowienie.
D. rozporządzenie.
2. Wydanie postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody w postępowaniu administracyjnym jest przykładem
A. aktu normatywnego.
B. aktu administracyjnego.
C. porozumienia komunalnego.
D. czynności materialno-technicznej.
3. Organami gminy wiejskiej są
A. wójt i rada gminy.
B. burmistrz i rada gminy.
C. sołtys i zebranie wiejskie.
D. prezydent miasta i rada gminy.
4. Sejm, za zgodą Senatu, powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich na kadencję trwającą
A. 4 lata.
B. 5 lat.
C. 6 lat.
D. 9 lat.
5. Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej województwa należy do
A. wojewody.
B. zarządu województwa.
C. sejmiku wojewódzkiego.
D. skarbnika województwa.
6. Wykonanie budżetu gminy należy do zadań
A. wójta.
B. rady gminy.
C. rady powiatu.
D. zarządu powiatu.
7. Bierne prawo wyborcze w wyborach prezydenckich przysługuje osobie, która korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu i najpóźniej w dniu wyborów kończy
A. 18 lat.
B. 21 lat.
C. 30 lat.
D. 35 lat.
8. Zgodnie z przytoczonym przepisem spokrewnioną rodziną zastępczą dla dziecka może być jego
A. wujek.
B. ojczym.
C. dziadek.
D. siostra cioteczna.
9. Strony dokumentu nieelektronicznego utrwalonego w formie pisma, któremu nadano klauzulę ściśle tajne, powinny być oznaczone symbolem
A. „Pf”
B. „0”
C. „00”
D. „2”
10. Zgodnie z przytoczonym przepisem źródłem prawa powszechnie obowiązującego nie jest
A. uchwała rady gminy.
B. statut stowarzyszenia.
C. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.
D. ratyfikowane umowa między Polską a Białorusią 0 zabezpieczeniu społecznym.
11. Przedstawiony przepis ustawy jest przepisem
A. odsyłającym.
B. blankietowym.
C. derogacyjnym.
D. wprowadzającym.
12. Gdzie jest ogłaszany statut powiatu?
A. W Dzienniku Ustaw.
B. W Monitorze Polskim.
C. W Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
D. W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
13. Akt prawny wydany przez ministra na podstawie ustawy, który nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego i ma charakter najczęściej wewnętrzny, to
A. okólnik.
B. uchwała.
C. zarządzenie.
D. rozporządzenie.
14. Osobowość prawną posiada
A. spółka jawna.
B. spółka akcyjna.
C. spółka partnerska.
D. spółka komandytowa.
15. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością traci osobowość prawną z chwilą
A. ogłoszenia upadłości.
B. odwołania zarządu spółki.
C. wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.
D. skazania członka zarządu spółki prawomocnym wyrokiem sądu.
16. Która spółka prawa handlowego może być utworzona tylko przez osoby fizyczne?
A. Spółka jawna.
B. Spółka akcyjna.
C. Spółka partnerska.
D. Spółka komandytowa.
17. Umowa pożyczki została zawarta 01 czerwca 2022 r. Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej zwrotu w ciągu dwóch tygodni. Ostatnim dniem, w którym pożyczka powinna być zwrócona, jest
A. 13 czerwca 2022 r.
B. 14 czerwca 2022 r.
C. 15 czerwca 2022 r.
D. 17 czerwca 2022 r.
18. Która z wymienionych osób ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy?
A. Osoba będąca właścicielem psa, który w jego obecności pogryzł przechodnia.
B. Osoba zajmująca pomieszczenie, z okna którego spadła doniczka i zniszczyła samochód.
C. Pracodawca, za szkodę wyrządzoną przez podwładnego podczas wykonywania zleconych mu zadań.
D. Producent, za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez wytwarzany przez niego produkt niebezpieczny.
19. Zgodnie z przytoczonym przepisem roszczenie o zapłacenie czynszu, który zgodnie z umową miał być zapłacony do 10 marca 2020 r., ulegnie przedawnieniu po dniu
A. 31 grudnia 2020 r.
B. 10 marca 2023 r.
C. 31 grudnia 2023 r.
D. 10 marca 2026 r.
20. Jeżeli dokonana czynność prawna jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego jest ona
A. ważna.
B. nieważna.
C. ważna, jeżeli została zatwierdzona przez sąd rejonowy.
D. ważna, jeżeli zawarta została w formie aktu notarialnego.
21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa zbycia przedsiębiorstwa powinna być sporządzona w formie
A. ustnej.
B. aktu notarialnego.
C. pisemnej pod rygorem nieważności.
D. pisemnej 2 notarialnie poświadczonymi podpisami.
22. Która z wymienionych umów należy do umów nazwanych?
A. Umowa leasingu
B. Umowa akwizycji.
C. Umowa sponsoringu.
D. Umowa menadżerska.
23. Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy zamieszcza w nim, na żądanie pracownika, informację dotyczącą
A. wysokości i składników wynagrodzenia.
B. okresu i rodzaju wykonywanej pracy.
C. trybu rozwiązania stosunku pracy.
D. zajmowanego stanowiska.
24. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa o pracę wygasa
A. z dniem zakończenia pracy.
B. z dniem śmierci pracownika.
C. z upływem czasu, na który była zawarta.
D. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
25. Młodocianym w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła
A. 15 lat, a nie przekroczyła 17 lat.
B. 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.
C. 16 lat, a nie przekroczyła 19 lat.
D. 16 lat, a nie przekroczyła 21 lat.
26. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji, pomimo zgłoszonego wniosku strony, nie przeprowadził dowodu z opinii biegłych. Która z zasad postępowania administracyjnego została naruszona?
A. Zasada przekonywania.
B. Zasada informowania stron.
C. Zasada prawdy obiektywnej.
D. Zasada szybkości i prostoty postępowania.
27. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego podmiotem na prawach strony w postępowaniu administracyjnym nie jest
A. biegły.
B. prokurator.
C. Rzecznik Praw Obywatelskich.
D. organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi.
28. Który z wymienionych podmiotów jest podmiotem Właściwym do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy wojewodą a prezydentem miasta?
A. Sąd administracyjny.
B. Prezes Rady Ministrów.
C. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
D. Minister właściwy do spraw administracji publicznej.
29. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strona, która wniosła podanie utraciła zdolność do czynności prawnych. Jak W tej sytuacji powinien postąpić organ administracji?
A. Zawiesić postępowanie administracyjne.
B. Umorzyć postępowanie administracyjne.
C. Wyznaczyć pełnomocnika reprezentującego stronę.
D. Pozostawić podanie w aktach sprawy bez rozpoznania.
30. Rozstrzygnięcie organu administracji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej następuje w drodze
A. postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
B. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
C. decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.
D. decyzji administracyjnej, od której nie przysługuje odwołanie.
31. O jaką informację należy uzupełnić przedstawione zawiadomienie, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
A. Powołanie podstawy prawnej.
B. Nowy termin załatwienia sprawy.
C. Przyczynę zwłoki załatwienia sprawy.
D. Pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia.
32. W dniu 9 maja 2022 r. do organu administracji publicznej wpłynął wniosek o rozpatrzenie sprawy. Organ uwzględnił w całości żądanie strony, ale do 9 czerwca 2022 r. nie powiadomił strony o sposobie załatwienia sprawy. Zgodnie z przywołanymi przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego milczące załatwienie sprawy nastąpi w dniu
A. 9 czerwca 2022 r.
B. 10 czerwca 2022 r.
C. 23 czerwca 2022 r.
D. 30 czerwca 2022 r.
33. Strona otrzymała decyzję administracyjną, która kończyła postępowanie w toczącej się sprawie i nie wniosła odwołania. Decyzja stała się ostateczna. Jeżeli np. po dwóch latach wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe dowody, które istniały w dniu wydania decyzji, a nie były znane organowi, to stronie przysługuje prawo
A. żądania unieważnienia decyzji.
B. żądania wznowienia postępowania.
C. złożenia odwołania od otrzymanej decyzji.
D. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
34. Podmiot, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku wynikającego z wydanej decyzji administracyjnej i wobec którego prowadzona jest egzekucja administracyjna, to
A. wierzyciel.
B. zobowiązany.
C. poborca skarbowy.
D. organ egzekucyjny.
35. Starosta, realizując zadania własne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionej na niego skargi jest
A. wojewoda.
B. rada powiatu.
C. sejmik województwa.
D. marszałek województwa.
36. Który z wymienionych podmiotów nie posiada zdolności procesowej do czynności w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych?
A. Spółka partnerska.
B. Organizacja społeczna.
C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
D. Osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.
37. Który z wymienionych podmiotów należących do sektora finansów publicznych wykonuje swoje zadania na zasadzie odpłatności i z własnych przychodów pokrywa koszty swojej działalności?
A. Sąd.
B. Policja.
C. Szkoła publiczna.
D. Oczyszczalnia ścieków.
38. Dane zamieszczone w tabeli wskazują, że największa kwota deficytu w gminie X wystąpiła w roku
A. 2018
B. 2019
C. 2020
D. 2021
39. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych stanowią dochód
A. gminy.
B. państwa.
C. powiatu.
D. województwa.
40. Wpływy z podatku akcyzowego, którym objęte są wyroby energetyczne, stanowią źródło dochodów budżetu
A. gminy.
B. powiatu.
C. państwa.
D. województwa.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in F:\xampp\htdocs\a68\egzamin.php on line 741