Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 Styczeń 2023 | AU.68-SG-23.01.2023 - Technik Administracji

Test AU.68-SG-23.01.2023


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Który z wymienionych aktów jest aktem normatywnym?
A. Ugoda.
B. Decyzja.
C. Postanowienie.
D. Rozporządzenie.
2. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody, zawartej w toku postępowania administracyjnego, jest
A. aktem normatywnym.
B. aktem administracyjnym.
C. czynnością materialno-techniczną.
D. porozumieniem administracyjnym.
3. Zgodnie z zamieszczonym schematem organizacyjnym bezpośrednim przełożonym Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest
A. wójt.
B. zastępca wójta.
C. skarbnik gminy.
D. sekretarz gminy.
4. Urząd wojewódzki jest jednostką pomocniczą, która zapewnia wykonywanie zadań
A. wojewodzie.
B. zarządowi województwa.
C. sejmikowi województwa.
D. marszałkowi województwa.
5. Kto wybiera starostę powiatu?
A. Rada powiatu.
B. Mieszkańcy powiatu W wyborach bezpośrednich.
C. Wojewoda spośród przedstawionych mu kandydatów.
D. Marszałek województwa spośród przedstawionych mu kandydatów.
6. Która z wymienionych kompetencji należy do Prezydenta RP?
A. Kontrola prac organów administracji rządowej.
B. Wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
C. Stanie na straży wolności i praw człowieka określonych w Konstytucji.
D. Sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych.
7. Zgodnie z zamieszczonym wyciągiem z ustawy, samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa w drodze
A. zarządzenia wojewody.
B. uchwały Rady Ministrów.
C. uchwały sejmiku województwa.
D. zarządzenia marszałka województwa.
8. Zgodnie z przytoczonym przepisem akta sprawy o przyznaniu przez prezydenta miasta stypendium dla najlepszych sportowców będą przechowywane w teczce spraw o symbolu klasyfikacyjnym
A. 421
B. 423
C. 4220
D. 4221
9. Akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie gminy ustanawia rada gminy, natomiast w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie
A. uchwały.
B. okólnika.
C. zarządzenia.
D. rozporządzenia.
10. Który z wymienionych aktów prawnych jest aktem prawa miejscowego?
A. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Pruszkowa.
B. Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie żałoby narodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
C. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności.
D. Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
11. Zgodnie z przytoczonym przepisem sąd opiekuńczy nadaje nazwisko dziecku, gdy
A. rodzice są nieznani.
B. ojcostwo nie zostało ustalone.
C. ojcostwo zostało ustalone przez uznanie.
D. rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka.
12. Zgodnie z przytoczonym przepisem z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 30 dni przed upływem terminu jego ważności powinna wystąpić osoba,
A. która zmieniła nazwisko.
B. której dokument uległ zniszczeniu.
C. której dokument straci ważność w tym terminie.
D. u której uległa zmianie nazwa organu wydającego.
13. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania są
A. przynależnościami.
B. pożytkami cywilnymi.
C. pożytkami naturalnymi.
D. częściami składowymi gruntu.
14. Zgodnie z zamieszczonym przepisem odmowa zatwierdzenia programu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej następuje w drodze decyzji wydanej przez
A. starostę powiatu.
B. kierownika ośrodka adopcyjnego.
C. ministra właściwego do spraw rodziny.
D. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
15. Kiedy spółka akcyjna staje się osobą prawną?
A. Z chwilą powołania zarządu spółki.
B. Z chwilą uchwalenia statutu spółki.
C. Z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców.
D. Z chwilą wniesienia kapitału zakładowego przez wspólników.
16. Co do zasady, odpowiedzialność właściciela psa za szkodę, którą wyrządził ten pies, jest odpowiedzialnością na zasadzie
A. ryzyka.
B. słuszności.
C. winy w wyborze.
D. winy w nadzorze.
17. Umowa, na podstawie której jeden z przedsiębiorców zapewnia za określoną opłatą drugiemu przedsiębiorcy prawo do korzystania ze swojego znaku firmowego, metod prowadzenia działalności, promocji, sposobu obsługi klienta, to umowa
A. leasingu.
B. faktoringu.
C. forfaitingu.
D. franchisingu.
18. W której sytuacji źródłem powstałego zobowiązania jest akt administracyjny?
A. Na konto sklepu internetowego wpłynęła kwota wyższa niż wynikająca z wystawionej faktury.
B. Organ podatkowy wydał decyzję administracyjną, w której ustalono wysokość zobowiązania podatkowego.
C. Strona poniosła szkodę, ponieważ organ administracji publicznej nie wydał we właściwym czasie decyzji, do której był zobowiązany.
D. Marta Kowalska zamieściła w lokalnej prasie ogłoszenie dotyczące zgubionych kluczy, w którym obiecała dla znalazcy wysoką nagrodę.
19. Umowa, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientem umów na rzecz dającego zlecenie, to
A. umowa o pracę.
B. umowa o dzieło.
C. umowa zlecenia.
D. umowa agencyjna.
20. W jakim trybie zawarto umowę cywilnoprawną, gdy z chwilą udzielenia przybicia wybrano najkorzystniejszą ofertę?
A. Aukcyjnym.
B. Ofertowym.
C. Przetargowym.
D. Negocjacyjnym.
21. W której części akt osobowych pracownika należy umieścić pismo o nałożeniu na pracownika kary pieniężnej?
A. W części A.
B. W części B.
C. W części C.
D. W części D.
22. Maria Jakubowska, która ukończyła szkołę policealną i posiada dwuletni staż pracy została zatrudniona w wymiarze ¼% etatu. W świetle przepisów Kodeksu pracy przysługuje jej urlop wypoczynkowy w wymiarze
A. 5 dni.
B. 10 dni.
C. 20 dni.
D. 26 dni.
23. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi
A. pracownik.
B. pracodawca.
C. Skarb Państwa.
D. ubezpieczyciel zakładu pracy.
24. Organ administracji publicznej, przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie umożliwił stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Która zasada postępowania administracyjnego została naruszona?
A. Zasada informowania stron.
B. Zasada czynnego udziału stron.
C. Zasada szybkości i prostoty postępowania.
D. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa.
25. Zgodnie z przytoczonym przepisem strona postępowania może żądać, aby poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem zawierało również
A. datę sporządzenia poświadczenia.
B. podpis upoważnionego pracownika.
C. miejsce sporządzenia poświadczenia.
D. godzinę sporządzenia poświadczenia.
26. W ramach którego postępowania organ administracji publicznej urzędowo potwierdza określone fakty lub stan prawny?
A. Postępowania w sprawach skarg i wniosków.
B. Postępowania w sprawach sporów o właściwość.
C. Postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń.
D. Postępowania w sprawach nakładania kar pieniężnych.
27. Jeżeli pracownik organu administracji publicznej z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, podlega odpowiedzialności
A. wyłącznie porządkowej.
B. wyłącznie dyscyplinarnej.
C. porządkowej i dyscyplinarnej.
D. porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej przewidzianej w przepisach prawa.
28. Zgodnie z przytoczonym przepisem ewidencję pól biwakowych w gminie wiejskiej prowadzi
A. wójt.
B. burmistrz.
C. prezydent miasta.
D. marszałek województwa.
29. W przypadku gdy uczestnikami mediacji w toku postępowania administracyjnego są tylko strony tego postępowania, to zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego mediatorem może być
A. każda osoba fizyczna.
B. tylko adwokat lub radca prawny.
C. tylko osoba wpisana na listę stałych mediatorów.
D. osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
30. Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie
A. metryki.
B. adnotacji.
C. oświadczenia.
D. poświadczenia.
31. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję administracyjną odmawia jej uzupełnienia w formie
A. decyzji.
B. protokołu.
C. postanowienia.
D. adnotacji w aktach sprawy.
32. Która z wymienionych wad jest wadą istotną w sporządzonej decyzji administracyjnej?
A. Błąd w pisowni nazwiska strony.
B. Błąd w nazwie organu odwoławczego.
C. Niejasne dla strony rozstrzygnięcie decyzji.
D. Brak podstawy prawnej w wydanej decyzji.
33. Do którego organu administracji publicznej należy wnieść odwołanie od wydanej decyzji administracyjnej?
A. Bezpośrednio do organu odwoławczego.
B. Do organu, który wydał decyzję administracyjną.
C. Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
D. Do organu, który wydał decyzję, za pośrednictwem organu odwoławczego.
34. Rozstrzygnięcie w sprawie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego następuje w drodze
A. decyzji administracyjnej.
B. milczącego załatwienia sprawy.
C. postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
D. postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
35. W przypadku egzekucji z ruchomości cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi
A. równowartość wartości szacunkowej ruchomości.
B. ¾ wartości szacunkowej ruchomości.
C. ½ wartości szacunkowej ruchomości.
D. ¼ wartości szacunkowej ruchomości.
36. Który z wymienionych organów egzekucyjnych jest uprawniony do stosowania wszystkich Środków egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych?
A. Wojewoda.
B. Prezydent miasta.
C. Marszałek województwa.
D. Naczelnik urzędu skarbowego.
37. Starosta, realizując zadania własne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionej na niego skargi jest
A. wojewoda.
B. rada powiatu.
C. sejmik województwa.
D. marszałek województwa.
38. Która z wymienionych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych może być utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego?
A. Straż pożarna.
B. Straż gminna.
C. Urząd skarbowy.
D. Urząd statystyczny.
39. Który spośród wymienionych organów jest organem podatkowym właściwym w sprawie podatku rolnego?
A. Prezydent miasta.
B. Naczelnik urzędu skarbowego.
C. Minister właściwy do spraw finansów.
D. Dyrektor izby administracji skarbowej.
40. Nadzór nad działalnością gminy w zakresie spraw finansowych sprawuje
A. wojewoda.
B. rada gminy.
C. minister finansów.
D. regionalna izba obrachunkowa.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]