Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 Czerwiec 2023 | AU.68-SG-23.06.2023 - Technik Administracji

Test AU.68-SG-23.06.2023


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Władczą formą działania organu administracji publicznej jest
A. wydanie zezwolenia.
B. sporządzenie protokołu oględzin.
C. zawarcie umowy cywilnoprawnej.
D. działalność społeczno-organizatorska.
2. Który z wymienionych podmiotów sprawuje nadzór nad działalnością powiatu w zakresie prowadzenia spraw finansowych?
A. Wojewoda.
B. Prezes Rady Ministrów.
C. Regionalna Izba Obrachunkowa.
D. Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
3. Która z wymienionych kompetencji nie należy do kompetencji rady miasta?
A. Wybór prezydenta miasta.
B. Uchwalanie budżetu miasta.
C. Stanowienie aktów prawa miejscowego.
D. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności organu wykonawczego.
4. Które z wymienionych działań należy do zadań zarządu powiatu?
A. Gospodarowanie mieniem powiatu.
B. Stanowienie aktów prawa miejscowego.
C. Powołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu.
D. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatków.
5. Jan Nowak i Tomasz Kowalski zawarli umowę spółki cywilnej. Kto, zgodnie z przytoczonym przepisem, jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
A. Jan Nowak.
B. Spółka cywilna.
C. Tomasz Kowalski.
D. Jan Nowak i Tomasz Kowalski.
6. Referent w urzędzie gminy zarejestrował na formularzu Spis spraw w 2023 r., pod numerem 24, wezwanie do zapłaty podatku. Symbol klasyfikacyjny tej sprawy w wykazie akt 3120, oznaczenie komórki organizacyjnej FP. Jaki znak powinna otrzymać zarejestrowana sprawa?
A. 3120/24/2023
B. 3120.24.2023
C. FP.3120.24.2023
D. FP-3120-24/2023
7. Który z wymienionych organów administracji publicznej ma prawo, zgodnie z Konstytucją RP, wydawania rozporządzeń z mocą ustawy?
A. Minister.
B. Prezydent RP.
C. Rada Ministrów.
D. Prezes Rady Ministrów.
8. Który z wymienionych aktów jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa stanowionym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji?
A. Ustawa.
B. Uchwała.
C. Zarządzenie.
D. Rozporządzenie.
9. Zgodnie z przytoczonym przepisem pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania jest
A. burmistrz.
B. wicestarosta.
C. skarbnik gminy.
D. marszałek województwa.
10. Organem powołanym do kontroli i nadzoru nad działalnością spółdzielni jest
A. rada nadzorcza.
B. zarząd spółdzielni.
C. prezes spółdzielni.
D. walne zgromadzenie.
11. Osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych z chwilą
A. urodzenia.
B. ukończenia 13 lat.
C. ukończenia 16 lat.
D. uzyskania pełnoletności.
12. Odpowiedzialność regulowana przytoczonym przepisem jest odpowiedzialnością cywilną na zasadzie
A. ryzyka.
B. słuszności.
C. winy w wyborze.
D. winy w nadzorze.
13. Na konto Jana Kowalskiego wpłynęły pieniądze na skutek omyłki innej osoby. Źródłem powstałego zobowiązania jest
A. czyn niedozwolony.
B. akt administracyjny.
C. bezpodstawne wzbogacenie.
D. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.
14. Producent mebli zobowiązał się dostarczyć 300 szt. łóżek do nowo powstałego hotelu. Zgodnie z warunkami umowy, transport łóżek będzie realizowany w częściach po 100 szt. każda, trzy razy w roku, w określonych terminach. Jaki rodzaj umowy został zawarty pomiędzy przedsiębiorcami?
A. Dostawy.
B. Przewozu.
C. Dzierżawy.
D. Sprzedaży.
15. W której z opisanych sytuacji nie doszło do dyskryminacji pracownika?
A. Pracodawca nie wysłał na szkolenie pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu.
B. Pracodawca odmówił wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych kobiecie w ciąży.
C. Pracodawca nie awansował pracownika, któremu brakowało 3 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
D. Pracodawca przyznając podwyżki pominął kobiety, mimo że wykonywały taką samą pracę jak mężczyźni, którzy je otrzymali.
16. Zgodnie z przytoczonym przepisem pracownikowi przysługuje 1 dzień wolny od pracy w sytuacji
A. ślubu pracownika.
B. ślubu dziecka pracownika.
C. pogrzebu ojczyma pracownika.
D. urodzenia się dziecka pracownika.
17. Łączny staż pracy pracownika wynosi 10 lat. U obecnego pracodawcy pracownik ten zatrudniony jest na czas określony. Po przepracowaniu jednego roku, pracodawca wręczył mu wypowiedzenie. Na podstawie przytoczonego przepisu, wskaż okres wypowiedzenia, który przysługuje temu pracownikowi?
A. 1 tydzień.
B. 2 tygodnie.
C. 1 miesiąc.
D. 3 miesiące.
18. Organ administracji publicznej nie załatwił sprawy w terminie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i nie poinformował strony o przyczynie zwłoki. Która z zasad postępowania administracyjnego została naruszona?
A. Zasada prawdy obiektywnej.
B. Zasada pogłębiania zaufania.
C. Zasada szybkości i prostoty postępowania.
D. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu.
19. W jakich okolicznościach organ administracji publicznej wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?
A. W podaniu nie wskazano adresu wnoszącego.
B. Strona nie wniosła żądania w formie pisemnej.
C. Podanie zawiera braki wymagające uzupełnienia.
D. Żądanie wszczęcia postępowania wnosi osoba nie będąca stroną.
20. Jeżeli w podaniu wniesionym do organu administracji publicznej nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu, to organ administracji
A. odmówi wszczęcia postępowania.
B. pozostawi podanie bez rozpoznania.
C. umorzy postępowanie administracyjne.
D. zawiesi postępowanie administracyjne.
21. Zgodnie z przytoczonym przepisem żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego nie może być wniesione
A. pisemnie.
B. telefonicznie.
C. telegraficznie.
D. ustnie do protokołu.
22. Prawo do załatwienia danego typu sprawy administracyjnej przez organ administracji publicznej wynika z jego właściwości
A. rzeczowej.
B. miejscowej.
C. instancyjnej.
D. delegacyjnej.
23. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydał w terminie przewidzianym przepisami prawa koncesji na świadczenie usług ochrony osób i mienia. Strona ma prawo wnieść ponaglenie do
A. Prezesa Rady Ministrów.
B. Naczelnego Sądu Administracyjnego.
C. wojewódzkiego sądu administracyjnego.
D. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
24. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strona, która wniosła wniosek o zmianę nazwiska, zmarła. Jak w tej sytuacji powinien postąpić organ administracji?
A. Zawiesić postępowanie administracyjne.
B. Umorzyć postępowanie administracyjne.
C. Wyznaczyć pełnomocnika reprezentującego stronę.
D. Pozostawić podanie w aktach sprawy bez rozpoznania.
25. W czasie rozprawy administracyjnej został przesłuchany biegły. W jakiej formie powinna zostać utrwalona ta czynność?
A. Adnotacji.
B. Protokołu.
C. Oświadczenia.
D. Notatki służbowej.
26. Postanowienie jest władczym aktem prawnym, wydanym przez organ administracji w toku postępowania administracyjnego, które
A. zawsze kierowane jest do stron postępowania, a nigdy do uczestników postępowania.
B. może być wydane bez podstawy prawnej, gdy dotyczy zwrotu kosztów postępowania.
C. według kodeksu postępowania administracyjnego, nigdy nie może być ogłoszone stronie ustnie.
D. nie rozstrzyga o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią inaczej.
27. O którą informację należy uzupełnić treść zamieszczonego wezwania, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
A. Nazwę i adres organu wzywającego.
B. Termin i miejsce stawienia się wezwanego.
C. Skutki prawne niezastosowania się do wezwania.
D. Wskazanie celu wezwania przez organ do stawienia się.
28. Strona, która w wydanej decyzji zauważyła brak pouczenia co do prawa wniesienia odwołania, może wystąpić do organu administracji z wnioskiem
A. o wyjaśnienie decyzji.
B. o uzupełnienie decyzji.
C. o sprostowanie decyzji.
D. o wydanie nowej decyzji.
29. Która z wymienionych spraw powinna być załatwiona przez organ administracji publicznej W drodze decyzji administracyjnej?
A. Potwierdzenie braku zaległości podatkowych.
B. Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.
C. Pozbawienie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
D. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika.
30. Jeżeli koniec siedmiodniowego terminu na wniesienie zażalenia na postanowienie przypada na wtorek 1 maja, który jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to ostatnim dniem tego terminu jest
A. 30 kwietnia.
B. 1 maja.
C. 2 maja.
D. 3 maja.
31. Zgodnie z przytoczonymi przepisami wznowienie postępowania zakończonego decyzją administracyjną może nastąpić wyłącznie na żądanie strony, tylko wtedy, gdy
A. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa.
B. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.
C. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne okazały się fałszywe.
D. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję.
32. Zgodnie z przytoczonym przepisem, przedmiotem, który nie podlega egzekucji administracyjnej jest
A. nagrywarka DVD.
B. radioodbiornik stereofoniczny.
C. sześcioletni telewizor do odbioru programu w kolorze.
D. komputer służący dzieciom zobowiązanego do odtwarzania gier.
33. Który Środek egzekucyjny został zastosowany w sytuacji, gdy organ egzekucyjny zlecił innej osobie wykonanie obowiązku za zobowiązanego i na jego koszt?
A. Przymus bezpośredni.
B. Wykonanie zastępcze.
C. Odebranie rzeczy ruchomej.
D. Grzywna w celu przymuszenia.
34. Który z wymienionych organów administracji publicznej, zgodnie z przytoczonym przepisem, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi wniesionej na marszałka województwa w związku z realizacją przez niego zadań własnych?
A. Wojewoda.
B. Zarząd województwa.
C. Sejmik województwa.
D. Prezes Rady Ministrów.
35. Kodeks postępowania administracyjnego nie normuje postępowania w sprawach składania skarg i wniosków do
A. organów państwowych.
B. organów spółek kapitałowych.
C. organów organizacji społecznych.
D. organów jednostek samorządu terytorialnego.
36. Organ właściwy do załatwienia skargi informuje skarżącego o sposobie jej załatwienia w formie
A. decyzji.
B. oświadczenia.
C. postanowienia.
D. zawiadomienia.
37. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sądami administracyjnymi są
A. Naczelny Sąd Administracyjny i rejonowe sądy administracyjne.
B. Naczelny Sąd Administracyjny i okręgowe sądy administracyjne.
C. Naczelny Sąd Administracyjny i apelacyjne sądy administracyjne.
D. Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne.
38. Który z wymienionych podmiotów sektora finansów publicznych wykonuje swoje zadania odpłatnie?
A. Trybunał Konstytucyjny.
B. Publiczna Szkoła Podstawowa.
C. Agencja Nieruchomości Rolnych.
D. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.
39. Który z wymienionych podatków jest podatkiem pośrednim?
A. Podatek od nieruchomości.
B. Podatek od towarów i usług.
C. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
D. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
40. Na podstawie wykresu wskaż gminę, która w 2022 r. osiągnęła nadwyżkę budżetową.
A. Gmina 1
B. Gmina 2
C. Gmina 3
D. Gmina 4
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in F:\xampp\htdocs\a68\egzamin.php on line 741