Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 Styczeń 2024 | AU.68-SG-24.01.2024 - Technik Administracji

Test AU.68-SG-24.01.2024


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Decyzja organu administracji o zmianie nazwiska Kowal na Kowal na Kowalczyk jest aktem administracyjnym
A. swobodnym.
B. pozytywnym.
C. wewnętrznym.
D. deklaratoryjnym.
2. Który organ administracji publicznej, naruszając ustawę W związku z zajmowanym stanowiskiem, ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu?
A. Wójt.
B. Minister.
C. Starosta.
D. Wojewoda.
3. Urząd wojewódzki jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań
A. wojewodzie.
B. zarządowi województwa.
C. sejmikowi województwa.
D. marszałkowi województwa.
4. Który z wymienionych organów administracji powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji?
A. Wójt.
B. Burmistrz.
C. Wojewoda.
D. Prezydent miasta.
5. Które zadanie należy do kompetencji wójta?
A. Wydawanie paszportów.
B. Wydawanie prawa jazdy.
C. Przyznanie obywatelstwa polskiego.
D. Dokonywanie wpisów w rejestrze stanu cywilnego.
6. Zgodnie z przytoczonym przepisem, na wniosek wójta podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie
A. budżetu gminy.
B. podatków i opłat.
C. powoływania skarbnika gminy.
D. przyjmowania programu rozwoju.
7. Które akty prawne są ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej?
A. Ustawy, rozporządzenia wojewody, uchwały Sejmu.
B. Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów.
C. Zarządzenia wójta, uchwały rady gminy, rozporządzenia ministrów.
D. Uchwały rady gminy, uchwały rady powiatu, uchwały sejmiku województwa.
8. Zgodnie z zamieszczonym przepisem, tekst jednolity rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów ogłasza
A. Marszałek Sejmu.
B. Minister Finansów.
C. Prezes Rady Ministrów.
D. Rządowe Centrum Legislacji.
9. Akt prawny wydawany przez ministra na podstawie ustawy, który nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to
A. okólnik.
B. uchwała.
C. zarządzenie.
D. rozporządzenie.
10. Zgodnie z przytoczonym przepisem, z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w terminie 30 dni przed upływem terminu jego ważności powinna wystąpić osoba,
A. która zmieniła nazwisko.
B. której dokument uległ zniszczeniu.
C. której dokument straci ważność w tym terminie.
D. u której uległa zmianie nazwa organu wydającego.
11. Który z wymienionych podmiotów nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną?
A. Gmina.
B. Powiat.
C. Spółka jawna.
D. Spółka akcyjna.
12. Która spółka prawa handlowego może być utworzona tylko przez osoby fizyczne?
A. Spółka jawna.
B. Spółka akcyjna.
C. Spółka partnerska.
D. Spółka komandytowa.
13. W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości?
A. Pisemnej.
B. Dokumentowej.
C. Aktu notarialnego.
D. Pisemnej pod rygorem nieważności.
14. Jakiego rodzaju odpowiedzialność reguluje przytoczony przepis?
A. Solidarną.
B. Deliktową.
C. Kontraktową.
D. Porządkową.
15. Która z wymienionych umów jest umową jednostronnie zobowiązującą?
A. Umowa najmu.
B. Umowa zlecenia.
C. Umowa sprzedaży.
D. Umowa darowizny.
16. Zgodnie z przytoczonym przepisem, umowa najmu pomieszczenia zawarta na okres dwóch lat w formie ustnej
A. jest nieważna.
B. została zawarta na czas oznaczony.
C. została zawarta na czas nieoznaczony.
D. wymaga dla swojej ważności potwierdzenia w formie pisemnej.
17. Umowa na podstawie której jeden z przedsiębiorców zapewnia za określoną opłatą drugiemu przedsiębiorcy prawo do korzystania ze swojego znaku firmowego, promocji, sposobu obsługi klienta, to umowa
A. leasingu.
B. faktoringu.
C. forfaitingu.
D. franchisingu.
18. Pracodawca sporządzając Świadectwo pracy zamieszcza w nim, na żądanie pracownika, informację dotyczącą
A. uzyskanych kwalifikacji.
B. zajmowanego stanowisku.
C. rodzaju wykonywanej pracy.
D. trybu rozwiązania stosunku pracy.
19. Ustal, któremu pracownikowi zgodnie z przytoczonymi przepisami przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
A. Członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniach ratowniczych.
B. Specjaliście powołanemu przez Najwyższą Izbę Kontroli do udziału w postępowaniu kontrolnym.
C. Ratownikowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który uczestniczy w akcji ratowniczej.
D. Świadkowi powołanemu do udziału w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli.
20. Pracownik, który ukończył trzyletnią szkołę branżową i posiada pięcioletni staż pracy został zatrudniony na ½ etatu. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje temu pracownikowi w roku kalendarzowym?
A. 10 dni.
B. 13 dni.
C. 20 dni.
D. 26 dni.
21. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji, pomimo zgłoszonego wniosku strony, nie przeprowadził dowodu z opinii biegłych. Która z zasad postępowania administracyjnego została naruszona?
A. Zasada przekonywania.
B. Zasada informowania stron.
C. Zasada prawdy obiektywnej.
D. Zasada szybkości i ograniczonego formalizmu.
22. Zgodnie z przytoczonymi przepisami organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli
A. strony wyrażą na to zgodę.
B. przepis szczególny tak stanowi.
C. dotyczy obowiązku wszystkich stron.
D. podanie zostanie wniesione na urzędowym formularzu.
23. Jan Kowalski jest zameldowany w Warszawie, ale od dłuższego czasu mieszka i pracuje w Krakowie. Podczas wakacyjnego pobytu w Kołobrzegu postanowił nabyć nieruchomość położoną w pobliskiej gminie Rymań. Organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących tej nieruchomości będzie organ miejsca
A. pobytu strony.
B. zamieszkania strony.
C. zameldowania strony.
D. położenia nieruchomości.
24. Prawo rozstrzygnięcia odwołania przez organ wyższego stopnia wynika z jego właściwości
A. rzeczowej.
B. miejscowej.
C. instancyjnej.
D. delegacyjnej.
25. Zgodnie z przytoczonym przepisem strona postępowania może żądać, aby poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem zawierało również
A. datę sporządzenia poświadczenia.
B. podpis upoważnionego pracownika.
C. miejsce sporządzenia poświadczenia.
D. godzinę sporządzenia poświadczenia.
26. 25.04.2023 r. strona otrzymała decyzję administracyjną wydaną przez organ administracji w dniu 20.04.2023 r. Strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i w dniu 02.05.2023 r. wysłała pismo w tej sprawie, które zostało doręczone organowi administracji w dniu 07.05.2023 r. W oparciu o przytoczony przepis ustal, kiedy decyzja stała się ostateczna i prawomocna.
A. W dniu 20.04.2023 r.
B. W dniu 25.04.2023 r.
C. W dniu 02.05.2023 r.
D. W dniu 07.05.2023 r.
27. Który z wymienionych środków dowodowych ma charakter posiłkowy i może być przeprowadzony, jeżeli zostaną wyczerpane inne środki, a sprawa nie może być rozstrzygnięta?
A. Oględziny.
B. Dokumenty.
C. Opinia biegłego.
D. Przesłuchanie strony.
28. Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie
A. metryki.
B. adnotacji.
C. oświadczenia.
D. poświadczenia.
29. O którą informację należy uzupełnić przedstawione zawiadomienie, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
A. Powołanie podstawy prawnej.
B. Nowy termin załatwienia sprawy.
C. Przyczynę zwłoki załatwienia sprawy.
D. Pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia.
30. Która z wymienionych wad jest wadą istotną w sporządzonej decyzji administracyjnej?
A. Błąd w pisowni nazwiska strony.
B. Błąd w nazwie organu odwoławczego.
C. Niejasne dla strony rozstrzygnięcie decyzji.
D. Brak podstawy prawnej w wydanej decyzji.
31. Strona otrzymała decyzję administracyjną, która kończyła postępowanie w toczącej się sprawie i nie wniosła odwołania. Decyzja stała się ostateczna. Jeżeli np. po dwóch latach wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe dowody, które istniały w dniu wydania decyzji, a nie były znane organowi, to stronie przysługuje prawo
A. żądania unieważnienia decyzji.
B. żądania wznowienia postępowania.
C. złożenia odwołania od otrzymanej decyzji.
D. złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
32. Który z wymienionych środków egzekucyjnych jest środkiem egzekucji należności pieniężnych?
A. Przymus bezpośredni.
B. Wykonanie zastępcze.
C. Odebranie nieruchomości.
D. Egzekucja z nieruchomości.
33. Starosta, realizując zadania własne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionej na niego skargi jest
A. wojewoda.
B. rada powiatu.
C. sejmik województwa.
D. marszałek województwa.
34. Co decyduje o uznaniu złożonego do organu administracji pisma za skargę lub wniosek?
A. Treść pisma.
B. Nagłówek pisma.
C. Decyzja wnoszącego pismo.
D. Decyzja organu administracji, do którego pismo zostało wniesione.
35. Który z wymienionych podmiotów nie może sporządzić skargi kasacyjnej?
A. Strona.
B. Adwokat.
C. Radca prawny.
D. Rzecznik patentowy.
36. Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie 02.04.2023 r. Termin na wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie zachowany, jeżeli strona wniosła skargę do dnia
A. 15.04.2023 r.
B. 16.04.2023 r.
C. 01.05.2023 r.
D. 02.05.2023 r.
37. Który z wymienionych podmiotów należących do sektora finansów publicznych wykonuje swoje zadania na zasadzie odpłatności i z własnych przychodów pokrywa koszty swojej działalności?
A. Sąd.
B. Policja.
C. Szkoła publiczna.
D. Oczyszczalnia ścieków.
38. Który podmiot sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
A. Jednostka budżetowa.
B. Agencja wykonawcza.
C. Państwowy fundusz celowy.
D. Samorządowy zakład budżetowy.
39. Który podatek jest źródłem dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego?
A. Podatek akcyzowy.
B. Podatek od nieruchomości.
C. Podatek od wartości dodanej.
D. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
40. Który z wymienionych wydatków w gminie jest wydatkiem majątkowym?
A. Wydatek na oświetlenie ulic.
B. Wydatek na utrzymanie zieleni.
C. Wydatek na budowę obwodnicy.
D. Wydatek na zakup towarów i usług.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]