Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 / A.68 Test 40 losowych pytań części pisemnej

Test 40 losowych pytań AU.68 oraz A.68


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Organ administracji publicznej, przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie umożliwił stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Która zasada postępowania administracyjnego została naruszona?
A. Zasada informowania stron.
B. Zasada czynnego udziału stron.
C. Zasada szybkości i prostoty postępowania.
D. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa.
2. Zgodnie z Konstytucją RP, nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych sprawuje
A. wojewoda.
B. sejmik województwa.
C. regionalna izba obrachunkowa.
D. minister właściwy do spraw administracji.
3. Jan Kowalski mieszkaniec Wrocławia zamierza podjąć działalność gospodarczą W Kobierzycach, miejscowości położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego. Wniosek o wpis do CEIDG na formularzu w wersji papierowej powinien złożyć
A. w dowolnym urzędzie gminy lub miasta.
B. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
C. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu.
D. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
4. Na postanowienie organu administracji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody służy
A. skarga.
B. apelacja.
C. zażalenie.
D. odwołanie.
5. Prawo do bezpłatnego używania cudzej rzeczy przez czas oznaczony lub nieoznaczony przysługuje biorącemu na podstawie umowy
A. najmu.
B. leasingu.
C. użyczenia.
D. darowizny.
6. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję administracyjną odmawia jej uzupełnienia w formie
A. decyzji.
B. protokołu.
C. postanowienia.
D. adnotacji w aktach sprawy.
7. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania
A. zgody.
B. licencji.
C. koncesji.
D. zezwolenia.
8. Siedemnastoletnia Anna kupiła za zarobione przez siebie pieniądze rower o wartości 500,00 zł. Jaki jest skutek prawny dokonanej czynności?
A. Czynność prawna jest ważna.
B. Czynność prawna jest nieważna.
C. Czynność prawna wymaga uzyskania zgody rodziców Anny.
D. Czynność prawna będzie ważna, gdy Anna osiągnie pełnoletność.
9. Organ administracji publicznej zawiesił postępowanie administracyjne, o co wystąpiła strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte. Inne strony nie sprzeciwiły się temu. Ponadto organ uznał, że zawieszenie postępowania nie zagraża interesowi społecznemu. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie tego postępowania, organ
A. umorzy postępowanie.
B. wznowi postępowanie z urzędu.
C. pozostawi żądanie bez rozpoznania.
D. uzna żądanie wszczęcia postępowania za wycofane.
10. Osobą prawną jest
A. każdy człowiek.
B. spółka komandytowa.
C. stowarzyszenie zwykłe.
D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Kto w świetle przytoczonego przepisu Kodeksu cywilnego jest wierzycielem w umowie o roboty budowlane?
A. Tylko inwestor.
B. Tylko wykonawca.
C. Inwestor i wykonawca.
D. Projektant i wykonawca.
12. Który podmiot sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
A. Jednostka budżetowa.
B. Agencja wykonawcza.
C. Państwowy fundusz celowy.
D. Samorządowy zakład budżetowy.
13. Zgodnie z przytoczonymi przepisami Ustawy o finansach publicznych dochodem majątkowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest
A. opłata targowa.
B. podatek od nieruchomości.
C. otrzymana dotacja na budowę oczyszczalni.
D. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.
14. Adam Sowiński odmówił przyjęcia pisma z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu, przesłanego przez operatora pocztowego. W tej sytuacji pismo uważa się za doręczone w dniu
A. odmowy jego przyjęcia.
B. odesłania pisma do nadawcy.
C. następnym po dniu odmowy jego przyjęcia.
D. wpływu odesłanego pisma do siedziby nadawcy.
15. Zgodnie z przytoczonym przepisem roszczenie o zapłacenie czynszu, który zgodnie z umową miał być zapłacony do 10 marca 2020 r., ulegnie przedawnieniu po dniu
A. 31 grudnia 2020 r.
B. 10 marca 2023 r.
C. 31 grudnia 2023 r.
D. 10 marca 2026 r.
16. Adam Stolarski złożył w urzędzie gminy wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Przed wydaniem decyzji wnioskodawca poinformował na piśmie organ, że me jest już zainteresowany lokalem z zasobu gminy, tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe. W tej sytuacji organ
A. zawiesi postępowanie.
B. pozostawi wniosek bez rozpoznania.
C. wyda decyzję o umorzeniu postępowania.
D. wyda postanowienie o umorzeniu postępowania.
17. Do kompetencji wójta należy
A. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
B. wydawanie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych.
C. prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
D. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
18. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego podmiotem na prawach strony w postępowaniu administracyjnym nie jest
A. biegły.
B. prokurator.
C. Rzecznik Praw Obywatelskich.
D. organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi.
19. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi rodziców w sprawie przyjętego przez radę gminy sposobu obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli jest
A. wojewoda.
B. właściwy minister.
C. regionalna izba obrachunkowa.
D. samorządowe kolegium odwoławcze.
20. Do Urzędu Gminy Trzciana wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej nieruchomości położonej na terenie Gminy Trzciana i Gminy Łapanów. Do wydania decyzji w tej sprawie właściwy miejscowo jest
A. wójt gminy, na obszarze której jest położona większa część nieruchomości.
B. każdy z wójtów w zakresie części nieruchomości znajdującej się na obszarze jego gminy.
C. Starosta Powiatu Bocheńskiego, ponieważ obie gminy znajdują się na obszarze tego powiatu.
D. Wójt Gminy Trzciana, ponieważ do urzędu tej gminy wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania.
21. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, zawarta w zwykłej formie pisemnej
A. jest bezwzględnie nieważna.
B. jest ważna, gdyż formę tę zastrzegają przepisy dla tej umowy.
C. staje się nieważna tylko w razie odpowiedniego orzeczenia sądu.
D. staje się nieważna tylko w razie podważenia jej ważności przez podmiot wskazany w ustawie.
22. W której z opisanych sytuacji nie doszło do dyskryminacji pracownika?
A. Pracodawca nie wysłał na szkolenie pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu.
B. Pracodawca odmówił wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych kobiecie w ciąży.
C. Pracodawca nie awansował pracownika, któremu brakowało 3 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.
D. Pracodawca przyznając podwyżki pominął kobiety, mimo że wykonywały taką samą pracę jak mężczyźni, którzy je otrzymali.
23. Zgodnie z zamieszczonym przepisem Kodeksu postępowania administracyjnego, współdziałanie organów administracji w postępowaniu administracyjnym stanowi, że
A. przewidziane w przepisach formy współdziałania organów mogą być wyrażone w formie opinii, konsultacji, porozumienia albo zgody.
B. decyzja wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu nie stanowi istotnej wady procesowej.
C. obowiązek uzyskania stanowiska innego organu wynika zawsze z przepisu prawa procesowego.
D. opinia wydana przez inny organ ma wiążący charakter dla organu prowadzącego postępowanie.
24. Jeżeli w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję, to jest to podstawa do
A. wniesienia przez stronę zażalenia.
B. wniesienia przez stronę odwołania.
C. stwierdzenia przez organ administracji nieważności decyzji.
D. wznowienia przez organ administracji postępowania administracyjnego.
25. Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości
A. 50% wynagrodzenia.
B. 100% wynagrodzenia.
C. 50% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
D. 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.
26. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponosi
A. wojewoda.
B. prezydent miasta.
C. marszałek województwa.
D. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
27. Który z wymienionych aktów prawnych jest aktem prawa miejscowego?
A. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Pruszkowa.
B. Rozporządzenie Prezydenta RP W sprawie żałoby narodowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
C. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie pozbawionej wolności.
D. Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
28. Pracodawca jest zobowiązany złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszenie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych w terminie
A. 7 dni od daty ustania stosunku pracy.
B. 14 dni od daty ustania stosunku pracy.
C. 7 dni od daty wręczenia pracownikowi wypowiedzenia.
D. 14 dni od daty wręczenia pracownikowi wypowiedzenia.
29. Organami gminy wiejskiej są
A. wójt i rada gminy.
B. burmistrz i rada gminy.
C. sołtys i zebranie wiejskie.
D. prezydent miasta i rada gminy.
30. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być
A. osoba prawna.
B. każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność prawną.
C. osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
D. jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej.
31. Gospodarowanie mieniem komunalnym gminy oraz wykonywanie budżetu gminy należy do zadań
A. wójta.
B. rady gminy.
C. skarbnika gminy.
D. przewodniczącego rady gminy.
32. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością traci osobowość prawną z chwilą
A. ogłoszenia upadłości.
B. odwołania zarządu spółki.
C. wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.
D. skazania członka zarządu spółki prawomocnym wyrokiem sądu.
33. Z tytułu ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonemu nie przysługuje
A. zasiłek stały.
B. zasiłek chorobowy.
C. zasiłek wyrównawczy.
D. Świadczenie rehabilitacyjne.
34. W tabeli przedstawiono strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce. Starosta w tej strukturze jest członkiem
A. rady gminy.
B. rady powiatu.
C. zarządu powiatu.
D. zarządu województwa.
35. Spółka z o.o. sprzedała W dniu 16.08.2016 r. przedsiębiorcy handlowemu artykuły biurowe. Przedsiębiorca miał zapłacić za towar w ciągu 14 dni, lecz, mimo upływu tego terminu, nie uiścił należności. Na podstawie przytoczonych przepisów Kodeksu cywilnego ustal, kiedy roszczenie spółki z 0.0. o zapłatę za towar ulegnie przedawnieniu.
A. 29.08.2019 r.
B. 29.08.2026 r.
C. 30.08.2019 r.
D. 30.08.2026 r.
36. Działaniem faktycznym o charakterze materialno-technicznym organu administracji publicznej jest
A. wydanie koncesji.
B. sporządzenie sprawozdania.
C. nawiązanie współpracy z mieszkańcami.
D. zawarcie porozumienia administracyjnego.
37. Które spośród wymienionych działań pracodawcy nie jest dyskryminowaniem pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy?
A. Różnicowanie wynagrodzenia pracowników, mimo wykonywania przez nich jednakowej pracy i o jednakowej wartości.
B. Traktowanie pracownika w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie od innych pracowników w zakresie dostępu do szkolenia.
C. Zwolnienie z pracy cudzoziemca za nieprzestrzeganie przepisów bhp.
D. Nieuzasadnione nierówne traktowanie pracowników w zakresie nawiązania stosunku pracy.
38. Akt administracyjny, który dotyczy kwestii wynikających w toku postępowania administracyjnego i co do zasady nie rozstrzyga sprawy co do istoty, to
A. decyzja.
B. zarządzenie.
C. postanowienie.
D. rozporządzenie.
39. Niezwłocznie po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi
A. akta osobowe.
B. Świadectwo pracy.
C. pisemne referencje.
D. kartoteki wynagrodzeń.
40. Akt prawny, przyjmowany w zwykłej procedurze wspólnie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej, który ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, to
A. opinia.
B. decyzja.
C. dyrektywa.
D. rozporządzenie.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]