Strona Główna | Losuj Jedno pytanie | Egzamin | Arkusze .PDF
Egzamin Teoretyczny AU.68 Test 40 losowych pytań

Test 40 losowych pytań AU.68


Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu!
Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut.

1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez
A. sam Sejm.
B. Prezydenta RP.
C. Sejm za zgodą Senatu.
D. Prezesa Rady Ministrów.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Sejmu i do Senatu ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
A. 16 lat.
B. 17 lat.
C. 18 lat.
D. 21 lat.
3. Właściciel firmy remontowo-budowlanej, powierzył swojemu pracownikowi wykonanie prac remontowych mieszkania. W trakcie wykonywanej pracy pracownik doprowadził do zalania mieszkania, należącego do sąsiada właściciela remontowanego mieszkania. Kto poniesie odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wobec właściciela zalanego mieszkania?
A. Pracownik na zasadzie winy.
B. Pracownik na zasadzie ryzyka.
C. Pracodawca na zasadzie winy.
D. Pracodawca na zasadzie ryzyka.
4. Który z wymienionych przedsiębiorców może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
A. Spółdzielnia.
B. Spółka jawna.
C. Spółka akcyjna.
D. Osoba fizyczna.
5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie, mają osoby opłacające składki na ubezpieczenie
A. rentowe.
B. zdrowotne.
C. chorobowe.
D. emerytalne.
6. Urząd marszałkowski jest aparatem pomocniczym dla
A. zarządu powiatu.
B. rady województwa.
C. zarządu województwa.
D. wojewódzkiego inspektora ochrony roślin.
7. Aktem administracyjnym jest
A. umowa leasingu.
B. decyzja kierownika urzędu stanu cywilnego o zmianie nazwiska.
C. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
D. ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.
8. Uzasadnienie jest koniecznym składnikiem
A. każdej decyzji administracyjnej.
B. każdej decyzji, od której służy odwołanie.
C. każdej decyzji rozstrzygającej sporne interesy stron.
D. każdej decyzji, co do której organ administracji uznał za potrzebne zamieszczenie uzasadnienia.
9. Strona otrzymała decyzję administracyjną, która nie zawierała pouczenia, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie. W tej sytuacji może żądać w terminie czternastu dni od jej doręczenia
A. uzupełnienia decyzji.
B. sprostowania decyzji.
C. unieważnienia decyzji.
D. wyjaśnienia wątpliwości.
10. Starosta jest przewodniczącym
A. rady powiatu.
B. zarządu powiatu.
C. komisji rewizyjnej rady powiatu.
D. komisji budżetowej rady powiatu.
11. Zamieszczone przepisy odnoszą się do konstytucyjnej zasady
A. państwa prawa.
B. trójpodziału władzy.
C. pluralizmu politycznego.
D. decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego.
12. Przedstawione wezwane sporządzone jest wadliwie, ponieważ nie wskazuje
A. nazwy i adresu organu wzywającego.
B. daty i miejsca stawienia się wezwanego.
C. w jakiej sprawie świadek został wezwany.
D. skutków prawnych niezastosowania się do wezwania.
13. Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na Izby:
A. Ogólnoadministracyjną i Finansową.
B. Ogólnoadministracyjną, Finansową i Gospodarczą.
C. Ogólnoadministracyjną, Finansową i Ubezpieczeń.
D. Ogólnoadministracyjną, Finansową, Gospodarczą i Ubezpieczeń.
14. Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają
A. pracownicy w całości.
B. pracodawcy w całości.
C. pracodawcy w 75%, a pracownicy w 25%.
D. pracodawcy i pracownicy w częściach równych.
15. Który dokument, zgodnie z przytoczonymi przepisami Instrukcji kancelaryjnej, powinien zostać przyporządkowany do sprawy i otrzymać znak sprawy?
A. Karta urlopowa pracownika.
B. Lista obecności na szkoleniu bhp.
C. Zaproszenie na sesję rady powiatu.
D. Skarga na przewlekłe załatwianie sprawy.
16. Akt organu państwa, wydany na podstawie konstytucyjnie lub ustawowo przyznanych uprawnień, mocą którego ustanawiane są generalne i abstrakcyjne normy postępowania, to akt
A. normatywny.
B. deklaratoryjny.
C. administracyjny.
D. nienormatywny.
17. Środkiem egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym jest
A. egzekucja z ruchomości.
B. odebranie nieruchomości.
C. egzekucja z nieruchomości.
D. egzekucja z autorskich praw majątkowych.
18. Według trójelementowej koncepcji budowy normy prawnej przedstawiony przepis Kodeksu cywilnego zawiera
A. hipotezę i sankcję.
B. dyspozycję i sankcję.
C. hipotezę i dyspozycję.
D. hipotezę, dyspozycję i sankcję.
19. Który z wymienionych aktów normatywnych nie jest ogłaszany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej?
A. Rozporządzenie ministra.
B. Rozporządzenie Rady Ministrów.
C. Rozporządzenie porządkowe wojewody.
D. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.
20. Wójt, wydając dowód osobisty Janowi Kowalskiemu, realizuje zadanie
A. własne gminy.
B. celowe z zakresu administracji rządowej.
C. zlecone z zakresu administracji rządowej.
D. powierzone z zakresu administracji rządowej.
21. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność sejmiku województwa w zakresie spraw finansowych jest
A. wojewoda.
B. zarząd województwa.
C. marszałek województwa.
D. regionalna izba obrachunkowa.
22. Trybunał Konstytucyjny
A. orzeka w sprawach skargi konstytucyjnej.
B. stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu.
C. orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe.
D. rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej.
23. Grający w piłkę 12-latek wybił szybę w mieszkaniu sąsiadującym z osiedlowym boiskiem. Obowiązek naprawienia tej szkody ciąży
A. na rodzicach sprawcy.
B. wyłącznie na sprawcy szkody.
C. na wszystkich uczestnikach gry solidarnie.
D. na rodzicach wszystkich grających solidarnie.
24. W obecnym stanie prawnym jednostką sektora finansów publicznych nie jest
A. jednostka budżetowa.
B. agencja wykonawcza.
C. gospodarstwo pomocnicze.
D. państwowy fundusz celowy.
25. O którą informację należy uzupełnić pismo w sprawie wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, aby jego treść była zgodna z przepisami Kodeksu pracy?
A. Termin rozwiązania umowy.
B. Okres wypowiedzenia umowy.
C. Przyczyna wypowiedzenia umowy.
D. Pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
26. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się o wydanie opinii do
A. biegłego.
B. prokuratora.
C. komendanta policji.
D. organu wyższego stopnia.
27. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być
A. osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności prawnych.
B. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.
C. osoba prawna.
D. radca prawny.
28. Naruszając przepisy ochrony środowiska fabryka emituje substancje, które niszczą zbiory sąsiadującego z nią gospodarstwa. Źródłem powstałego wskutek tego działania zobowiązania jest
A. czynność prawna.
B. czyn niedozwolony.
C. akt administracyjny.
D. umowa cywilnoprawna.
29. Który z wymienionych aktów normatywnych ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”?
A. Ustawa.
B. Uchwała rady gminy.
C. Rozporządzenie Rady Ministrów.
D. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów.
30. Wspólnikami spółki komandytowej są
A. wyłącznie komandytariusze.
B. wyłącznie komplementariusze.
C. komplementariusze i akcjonariusze.
D. komplementariusze i komandytariusze.
31. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie
A. osoba, będąca stroną w sprawie może wnieść odwołanie od tej decyzji.
B. z urzędu lub na żądanie strony może nastąpić wznowienie postępowania.
C. osoba, do której decyzja została skierowana, może wnieść odwołanie od tej decyzji.
D. z urzędu lub na żądanie strony organ administracji stwierdza nieważność tej decyzji.
32. Według ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych należy do zadań własnych
A. gminy.
B. powiatu.
C. województwa.
D. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
33. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się o wydanie opinii
A. do świadka.
B. do biegłego.
C. do prokuratora.
D. do organizacji społecznej.
34. Działaniem administracji publicznej zaliczanym do czynności materialno-technicznych jest
A. sprzedaż przez gminę mieszkania komunalnego najemcy.
B. zorganizowanie akcji społecznej porządkowania miejskichh terenów zieleni.
C. przesłuchanie przez pracownika urzedu gminy osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy.
D. zawarcie porozumienia pomiędzy wojewodą a prezydentem miasta w sprawie współdziałania w aktywizacji bezrobotnych.
35. W umowie sprzedaży sprzedawca zobowiązał się, że wyda kupującemu przedmiot sprzedaży w terminie półmiesięcznym od dnia jej zawarcia, tj. od 20 lipca 2015 r. Termin ten skończył się z upływem
A. 3 sierpnia 2015 r.
B. 4 sierpnia 2015 r.
C. 5 sierpnia 2015 r.
D. 6 sierpnia 2015 r.
36. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na podstawie
A. wystawionego przez wierzyciela tytułu wykonawczego.
B. decyzji administracyjnej nakładającej na zobowiązanego określony obowiązek.
C. skierowanego do zobowiązanego pisemnego wezwania do wykonania obowiązku.
D. wydanego przez organ postanowienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec zobowiązanego.
37. Szkoła gminna jest
A. jednostką budżetową.
B. agencją wykonawczą.
C. instytucją gospodarki budżetowej.
D. samorządowym zakładem budżetowym.
38. Termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, którą stronie doręczono w dniu 10 sierpnia 2015 roku, upłynął
A. 16 sierpnia 2015 r.
B. 17 sierpnia 2015 r.
C. 23 sierpnia 2015 r.
D. 24 sierpnia 2015 r.
39. Pracownik, którego prawo do równego traktowania w zatrudnieniu zostało naruszone, może zwrócić się o pomoc do
A. powiatowego urzędu pracy.
B. Państwowej Inspekcji Pracy.
C. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
D. ministra właściwego do spraw pracy.
40. Spór kompetencyjny pomiędzy marszałkiem województwa śląskiego a wojewodą śląskim co do zasady rozstrzyga
A. sąd administracyjny.
B. Prezes Rady Ministrów.
C. samorządowe kolegium odwoławcze.
D. minister właściwy do spraw administracji.
Sprawdź odpowiedzi!
[ IP | IPv4 | 2024 © kamil445 ]